Materská škola :..

Činnosť Materskej školy v Kolinovciach sa v kronike datuje od roku 1949, kedy v súkromnom dome Zuzany Kandrikovej sa začalo s jej činnosťou.
Podmienky v materskej škôlke boli skromné, také aký bol aj život v tom čase.
Od vtedy v materskej škole sa vystriedali desiatky žiakov aj učiteľov, ktorí sa podieľali na výchove detí v Kolinovciach.
V školskom roku 1978/1979 sa materská škola presťahovala do starej budovy základnej školy, kde spolu s deťmi z Krompách vznikla 4. triedna materská škola. Riaditeľkou sa stala Alžbeta Kováčová. Deti boli rozdelené podľa vekových skupín .Tri triedy tvorili deti z Krompách, boli dovážané autobusom a jednu triedu tvorili deti z Kolinoviec.
Materská škola v tejto skladbe trvala do roku 1988.
Po ukončení dochádzky detí z Krompách, materská škola v Kolinovciach v roku 1988 zanikla.
Činnosť materskej školy sa znovu obnovila v školskom roku 1994/1995 s poldennou prevádzkou iba pre deti z Kolinoviec pod vedením riaditeľky Viery Forgáčovej. Po dohode s rodičmi bola prevádzka materskej školy od 7.30 – do 13.30. Stravovanie deťom nebolo zabezpečované. Deti si desiatu nosili so sebou z domu. O pitný režim detí sa starala riaditeľka so školníčkou.
V školskom roku 1999/2000 bola činnosť materskej školy predlžená do 16.00 hodiny a tak škôlka mala celodennú starostlivosť.
V roku 2000 riaditeľka materskej školy Viera Forgáčová odišla do dôchodku.
V školskom roku 2000/2001 sa na základe výberového konania stáva riaditeľkou Magdaléna Grohreginová . Učiteľkami v tomto období boli Lenka Soľaková a Martina Kočišová. Prevádzku školskej jedálne zabezpečovala Mária Šmolová a kuchárka Anna Čurillová. Deti boli zaradené do 2 tried.
V roku 2004 sa vzhľadom k neudržateľným prevádzkovým podmienkam - nevyhovujúce priestory, vykurovanie, nehygienická pitná voda – rozhodlo, že sa zriadi prevádzka materskej školy v novej budove obecného úradu.
V školskom roku 2004/2005 sa začala prevádzka materskej školy už v nových priestoroch a postupne sa dobudoval aj školský dvor.
Činnosť materskej školy okrem povinnej školskej činnosti je pestrá aj mimoškolskými aktivitami. V priebehu školského roku sa deti spolu s rodičmi zúčastňujú na mnohých akciách. Fašiangový karneval, veľkonočné zvyky, príchod jari, Deň matiek, Deň detí, Koniec školského roku, stretnutie s Mikulášom, posedenie pri vianočnom stromčeku.
Deti sa zúčastňujú aj rôznych akcií usporiadaných obecným úradom v kultúrnom dome.
Každoročne sa deti zúčastňujú týždenného pobytu v prírode, spravidla to býva na Turzove pri Gelnici. Všetky tieto akcie uskutočňuje materská škola za pomoci obecného úradu, rodičov a sponzorov.
V školskom oku 2007/2008 je do materskej školy zapísaných 19 detí. Pedagogickú činnosť zabezpečujú riaditeľka Magdaléna Grohreginová a učiteľka Mária Semanová. Stravovanie detí v školskej jedálni zabezpečuje vedúca Mária Šmolová a kuchárka Anna Čurilová, upratovačkou je Mária Marasová.