Zákony :..

Vybrané zákony
Ústava Slovenskej Republikyword dokumentadobe reader dokument
Zákon o verejných kultúrnych podujatiachword dokumentadobe reader dokument
Zákon o majetku obcíadobe reader dokument
Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorovadobe reader dokument
Zákon o obecnom zriadeníadobe reader dokument
Zákon o ochrane osobných údajovadobe reader dokument
Zákon o poplatkoch za znečišťovanie ovzdušiaadobe reader dokument
Zákon o priestupkochadobe reader dokument
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)adobe reader dokument
Zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánovadobe reader dokument
Zákon o správnych poplatkochadobe reader dokument
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráveadobe reader dokument
Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcíadobe reader dokument
© obec Kolinovce 2008