Všeobecne záväzné nariadenia :..

17.08.2018VZN č. 1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Kolinovce
01.08.2018Návrh VZN č.1/2018 o umiestňovaní volebných plagátov
30.08.2017VZN č.1/2017 o podmienkach chovu a držania psov
15.06.2017Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ 7.6.2017
07.07.2016VZN č. 1/2016 o organizácii miestneho referenda
07.07.2016VZN č. 2/2016 o nakladaní s odpadmi
13.06.2016Návrh VZN č.2/2016 o odpadoch
04.05.2016Návrh VZN č.1/2016 o organizácii miestneho referenda
19.08.2014VZN č.1/2014 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
01.08.2014Návrh VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
21.10.2013VZN č. 3/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
24.06.2013VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenie č.2/2013
06.06.2013Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
08.03.2013VZN o nakladaní s odpadmi 1/2013
26.03.2012VZN č. 1/2012 o poskytovaní dotácií
-Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013
-VZN č. 4/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
-VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
-VZN č. 1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od r. 2008
-VZN č. 5/2004 o úhradách za práce vykonávané orgánmi a zariadeniami obce Kolinovce v r. 2005
-VZN č. 2/2004 o školských obvodoch
-VZN č. 1/2004 o niektorých podmienkach držania psov