Stavebný úrad Kolinovce:..

Úradné hodiny: Utorok 8:00 - 10:00

1/ Zabezpečuje výkon štátnej správy v úseku :
- územného plánovania a stavebného poriadku
- dodatočného povoľovania stavieb
- kolaudačného konania stavieb, pozemných komunikácií a dopravy
- vyvlastňovania
- ochrany prírody a krajiny

2/ Dáva súhlas :
- na výrub stromov
- na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami

3/ Vypracúva :
- rozhodnutia v zmysle stavebného zákona a príslušných právnych predpisov v územnom, stavebnom, kolaudačnom a vyvlastňovacom konaní v katastri obce Kolinovce
- rozhodnutia o nariadení údržby, alebo o povolení odstránenia stavby a terénnych úpravách
- nariaďovanie náprav na stavbe a na obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby
- podklady pre rozhodovanie o poskytnutí štátneho stavebného príspevku
- rozhodnutia z oblasti cestného zákona
- rozhodnutia na výrub stromov
- rozhodnutia v zmysle platného vodného zákona a predpisov vydaných na jeho povolenie
- štatistické výkazy z oblasti pôsobnosti spoločného obecného úradu

4/ Vykonáva :
- vyvlastňovacie konanie a rozhodovanie o zrušení vyvlastnenia
- nariaďovanie skúšky stavby – odobratie a preskúšanie vzoriek na posúdenie technicky náročných, alebo neobvyklých stavieb
- pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie
- v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín
- prešetrovanie sťažnosti občanov a právnických osôb v oblasti pôsobnosti spoločného obecného úradu
- rozhodovanie o odvolaniach , alebo o proteste prokurátora proti vydaným vlastným rozhodnutiam

5/ Spolupracuje :
S architektom obce pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach v súlade so smerným územným plánom


Formuláre a tlačivá spoločného obecného úradu:

1. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
2. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
3. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
4.Žiadost o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
5. Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
6. Žiadosť o predlženie lehoty výstavby
7. Žiadosť o stavebné povolenie
8. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia
9. Ohlásenie drobnej stavby
10. Žiadosť o výrub drevín

© obec Kolinovce 2008