Stavebný úrad Kolinovce:..

Úradné hodiny: Utorok 8:00 - 10:00

1/ Zabezpečuje výkon štátnej správy v úseku :
- územného plánovania a stavebného poriadku
- dodatočného povoľovania stavieb
- kolaudačného konania stavieb, pozemných komunikácií a dopravy
- vyvlastňovania
- ochrany prírody a krajiny

2/ Dáva súhlas :
- na výrub stromov
- na umiestňovanie a druhové zloženie drevín pred výsadbou na verejných priestranstvách a vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami

3/ Vypracúva :
- rozhodnutia v zmysle stavebného zákona a príslušných právnych predpisov v územnom, stavebnom, kolaudačnom a vyvlastňovacom konaní v katastri obce Kolinovce
- rozhodnutia o nariadení údržby, alebo o povolení odstránenia stavby a terénnych úpravách
- nariaďovanie náprav na stavbe a na obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby
- podklady pre rozhodovanie o poskytnutí štátneho stavebného príspevku
- rozhodnutia z oblasti cestného zákona
- rozhodnutia na výrub stromov
- rozhodnutia v zmysle platného vodného zákona a predpisov vydaných na jeho povolenie
- štatistické výkazy z oblasti pôsobnosti spoločného obecného úradu

4/ Vykonáva :
- vyvlastňovacie konanie a rozhodovanie o zrušení vyvlastnenia
- nariaďovanie skúšky stavby – odobratie a preskúšanie vzoriek na posúdenie technicky náročných, alebo neobvyklých stavieb
- pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie
- v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín
- prešetrovanie sťažnosti občanov a právnických osôb v oblasti pôsobnosti spoločného obecného úradu
- rozhodovanie o odvolaniach , alebo o proteste prokurátora proti vydaným vlastným rozhodnutiam

5/ Spolupracuje :
S architektom obce pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach v súlade so smerným územným plánom


Formuláre a tlačivá spoločného obecného úradu:

CestyŽiadosť o prekopávku miestnej komunikácie
KolaudáciaNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Odstránenie stavbyŽiadosť o odstránenie stavby
Ohlásenia drobných staviebOhlásenie drobnej stavby - doplnková funkcia k hlavnej stavbe
-Ohlásenie drobnej stavby- elektrickej prípojky
-Ohlásenie drobnej stavby- plynovej prípojky
-Ohlásenie drobnej stavby- vodovodnej prípojky
-Ohlásenie stavebných úprav
-Žiadosť o zriadenie vodnej stavby a povolenie na odber podzemných vôd
Reklamné zariadeniaŽiadosť o povolenie na krátkodobé RIZ
-Žiadosť o povolenie RIZ
Stavebné úpravy a udržiavacie práceOhlásenie stavebných úprav
-Ohlásenie udržiavacích prác
Terénne úpravyŽiadosť o povolenie terénných úprav
Žiadosti k stavebnému povoleniuŽiadosť o dodatočné povolenie dokončenej stavby spojené s kolaudáciou
-Žiadosť o dodatočné povolenie stavby začatej bez povolenia stavebného úradu
-Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na ktorú bolo vydané stavebné povolenie
-Žiadosť o predĺženie doby výstavby
-Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na jednoduchú stavbu v spojenom konaní
-Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb
-Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
-Žiadosť o vystavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami samostatne stojacej
-Žiadosť o zmenu dokončenej stavby, obnovu, prístavbu a nadstavbu rodinného domu
Žiadosti k územným rozhodnutiamNávrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia
-Návrh na vydanie územného rozhodnutia - jednoduché stavby
-Návrh na vydanie územného rozhodnutia - nie jednoduché stavby
-Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej stavby
-Návrh na vydanie územného rozhodnutia pre využitie územia
-Návrh na zmenu územného rozhodnutia
Žiadosti k zmene v užívaní stavbyŽiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby bez stavebných úprav spojené s kolaudáciou
-Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby so stavebnými úpravami
StromyŽiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
-Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 1
© obec Kolinovce 2008