<< na úvod   /   do archívu >>

Územné rozhodnutie vodovod - Verejná vyhláška

Obec Kolinovce, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad, oznamuje občanom a právnickým osobám Mesta Krompachy a Obce Kolinovce, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám včítane susedných pozemkov a stavieb môžu byť rozhodnutím dotknuté, že dňa 13.5.2015 vydal investorovi Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Poprad územné rozhodnutie
o umiestnení stavby na stavbu "Krompachy - vodovod, prívod vody do obce Kolinovce"

© obec Kolinovce 2008