<< na úvod   /   do archívu >>

Verejná vyhláška VODOVOD KOLINOVCE

OZNÁMENIE o začatí územného konania o umiestnení stavby podľa §36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov "verejnou vyhláškou" - VODOVOD

© obec Kolinovce 2008