<< na úvod   /   do archívu >>

Návrh VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou a náhradnom odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp

© obec Kolinovce 2008